ตรวจสอบสิทธิ ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือนักเรียน 2000

ตรวจสอบสิทธิ ยังไม่ได้เงินช่วยเหลือนักเรียน 2000

สำหรับมาตรการการจ่ายเงินเยียวย านักเรียน 2000 บาท ของกระทรวงศึกษาธิการ (สธ.) โอนช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบช่วงสถานการณ์ CV-19 ของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษา และสายอาชีพ ของรัฐและเอกชน

ทั้งนี้ สถานศึกษาบางแห่งอาจไม่สามารถแจกจ่ายเงินได้ทันตามช่วงเวลาที่กำหนด อาจเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น ผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 / โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล / การย้ายสถานศึกษาของนักเรียน

ทำให้มีคำถามจากผู้ปกครองและนักเรียนเกิดขึ้นว่า กรณีที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวย านักเรียน 2000 บาท จะต้องทำอย่างไร ปรึกษาใคร หรือโทรฯไปสอบถามได้ที่ไหนบ้างนั้น

ทั้งนี้ นักเรียน นักศึกษา และผู้เรียน ในแต่ละสังกัด สามารถตรวจสอบสิทธิได้ตามนี้

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : https://student.edudev.in.th

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) : https://www.vec.go.th

-สังกัดสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) : https://opec.go.th

-สังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่ สำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

หากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อโรงเรียน หรือสายด่วน 1579 และ 1693 กระทรวงศึกษาธิการ

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบสิทธิได้ ใครยังไม่ได้เงินเยียวย านักเรียน 2,000 บาท