รู้หรือไม่ ใบขับขี่ขาดกี่ปีจึงจะต้องสอบใหม่

หลายคนอาจยังไม่รู้ ใบขับขี่สามารถต่ออายุล่วงหน้าได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

แต่กรณีปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุ อาจต้องเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ปล่อยให้ใบขับขี่เดิมหมดอายุ

ใบขับขี่หมดอายุไม่เกิน 1 ปี (นับตั้งแต่วันหมดอายุ)

กรณีใบขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี สามารถเข้ารับการอบรมและต่อใบขับขี่ได้โดยไม่เสียค่าปรับแต่อย่างใด

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

หากใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องเพิ่มขั้นตอนการทดสอบข้อเขียนใหม่อีกครั้งผ่านระบบ E-exam จำนวน 50 ข้อ

และต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบจำนวน 45 ข้อขึ้นไป หรือคิดเป็น 90% หากสอบไม่ผ่านจะต้องเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้ง

ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปีขึ้นไป

กรณีใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปีขึ้นไป จะต้องทำการดำเนินการอบรม, ทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถ เหมือนกับการทำใบขับขี่ใหม่ทุกประการ

หลักฐานที่ต้องใช้ในการต่อใบขับขี่

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อใบขับขี่ทั้งชนิดชั่วคราว (2 ปี) เป็นแบบ 5 ปี และแบบ 5 ปี เป็น 5 ปี ประกอบด้วย

-ใบขับขี่เดิม

-บัตรประชาชนฉบับจริง

-ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่แพทยสภากำหนด

ขั้นตอนการดำเนินการต่อใบขับขี่

-ตรวจสอบเอกสารและออกคำขอ ณ สำนักงานขนส่ง

-ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ, ทดสอบสายตาทางลึก, ทดสอบสายตาทางกว้าง และทดสอบปฏิกิริยาเท้า)

-อบรม 1 ชั่วโมง (เฉพาะ 5 ปี เป็น 5 ปี สามารถอบรมออนไลน์ล่วงหน้าผ่าน https://www.dlt-elearning.com ได้)

-ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / รับใบขับขี่